Για την Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σχέδιο ύψους 1,4 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε μη διασυνδεδεμένα νησιά στην Ελλάδα, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Ειδικότερα, το σχέδιο υποστηρίζει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τους λεγόμενους υβριδικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας, οι οποίοι παράγουν και αποθηκεύουν ηλεκτρική ενέργεια με βάση την ηλιακή και την αιολική ενέργεια.

Στην πλειονότητα των νησιών, οι δικαιούχοι της ενίσχυσης θα επιλεγούν βάσει διαγωνιστικής διαδικασίας.  Μέσω αυτού του μέτρου η Ελλάδα στοχεύει να στηρίξει 264 MW νέας δυναμικότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέχρι το τέλος του 2026.Τα 47 εμπλεκόμενα νησιά, συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης, θα καλύπτονται από το καθεστώς μέχρι την τελική σύνδεσή τους με την ηπειρωτική Ελλάδα.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ) με τίτλο «Renewables 2021 – Analysis and forecasts to 2026»,  αναμένεται να επεκταθεί η δυναμικότητα των ΑΠΕ κατά 1.800 GW. Συνολικά αναμένεται πρόσθετη ισχύ από Ανανεώσιμες Πηγές κατά μέσο όρο περίπου 305 GW ετησίως μεταξύ 2021 και 2026, σύμφωνα με την κύρια πρόβλεψη του IEA.